Privatlivspolitik

Psykologhuset Svenstrup
v. Hanne Bruhn,
Cand. psych.
Specialist i psykoterapi
Specialist og supervisor i klinisk psykologi/neuropsykologi
CVR nr. 27654797
Ydernr. 795658

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt og påbudt af
Psykolognævnet samt Sundhedsloven, at der føres journal dvs. at der noteres og
behandles oplysninger om dig.

Hvilke oplysninger behandles?
I forbindelse med din behandling på klinikken noteres oplysninger om dine
helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som jeg efter lovgivningen har
pligt til at foretage. De nærmere regler findes i Psykologloven af 1.7.2017, kapitel 6 og
journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede
sundhedspersoners patientjournaler).
Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage
helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i
sundhedslovens kapitel 9.
Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de
administrative funktioner, der er forbundet hermed.
Der er pligt til at sørge for, at dine oplysninger bevares sikkert, fortroligt og efter gældende
regler (GPDR), og jeg har aftaler med mine samarbejdspartnere (databehandlere, revisor
mv.) om det samme.
Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse
oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Videregivelse af oplysninger.

Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme
forhold.
Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken f.eks. til jobcenter eller sociale
myndigheder, må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der
efter reglerne i lovgivningen ske videregivelse uden samtykke, som fx hvis der foreligger
åbenbar fare for klienten eller andre, påtænkt kriminalitet eller en dommerkendelse. Jeg vil
normalt gennemgå og drøfte med dig det, som jeg sender ud af huset inden afsendelsen.
I særlige tilfælde kan der efter reglerne i lovgivningen ske videregivelse uden samtykke.
De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9 samt ”Etiske Principper for
Nordiske Psykologer”.
De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med
betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis
din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et
forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal
betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares minimum i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for
Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf.
journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. Journalen kan dog opbevares længere i forbindelse
med f.eks. en erstatningssag, klagesag m.v., hvor oplysningerne vil blive opbevaret, indtil
sagen er afsluttet.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn
til afregning og bogføring /revision samt skatteregnskab.
Dine rettigheder vedrørende oplysningerne.
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter
autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at
der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller
slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle
sådanne oplysninger om dig.